Albanian artist Pashk Pervathi


Cmimet jane ne Euro. Ne keni nevoje per nje konvertim monedhe mund t'i referoheni tek Universal Currency Converter.

metodat e pranueshme te pagesave:

Transferte Bankare - UesternUnion - Moneygram - Ose Cek i certifikuar

Cmimet nuk perfshijne kornizen. (vetem nese kjo shkruhet ne website).

Kostot e shitjes (perfshij ambalazhimin) do te jene shtese e cmimit te punimit.

Per pyetje ne lidhje me blerjen e nje pikture, ju lutemi lidhuni me mua ne faqen time te kontaktit.

Te gjitha faturat do te dergohen per te konfirmuar urdherblerjen tuaj.

me marrjen e pageses, piktura do te pergatitet per shitje dhe do t'ju dergohet ju. Ju lutem pranoni nje apo dy jave per ambalazhim dhe dergesen.

Nese me marrjen e punimit, bleresi nuk eshte i kenaqur, piktura mund te kthehet (ne kushtet e dergimit, dhe jo me vone se 10 dite pas marrjen se saj ne dorezim). Ju ju dergohet rimbursim i plote.